RODO

Zgodnie z rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady ( UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), poniższe informacje są niezbędne do zapewnienia rzetelności i przejrzystości przetwarzania danych osobowych:
1) Administratorem danych osobowych jest Kielecki Park Technologiczny- jednostka budżetowa Gminy Kielce z siedzibą w Kielcach: 25-663 Kielce, ul. Olszewskiego 6,
2) Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych możliwy jest pod adresem: iod@technopark.kielce.pl , tel. 41 278 72 13,
3) Dane osobowe przetwarzane będą dla potrzeb realizacji umów / projektów / innych tym podobnych, zgodnie z ich przeznaczeniem, czasem trwania oraz ustawowym okresem archiwizacji.
4) Podstawą prawną przetwarzania danych jest art. 6 ust. 1 lit b w/w rozporządzenia,
5) Odbiorcami danych osobowych będą wyłącznie podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa,
6) Każdy, którego dane dotyczą ma prawo do żądania od administratora dostępu do danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych,
7) Każdy, którego dane dotyczą mam prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego,
8) Podanie danych osobowych jest dobrowolne ale w przypadku ich niepodania niemożliwe będzie realizacja niektórych procedur z nimi związanych.

Kalendarz wydarzeń

Czerwiec 2020
123456789101112131415161718192021222324252627282930

Projekt finansowany jest ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz budżetu państwa w ramach Programu Operacyjnego Rozwój Polski Wschodniej, Działanie 1.3. Wspieranie Innowacji.

Kielecki Park Technologiczny posiada
Certyfikat Zintegrowanego Systemu Zarządzania
wg normy PN-EN ISO 9001-2009

Copyright by Kielecki Park Technologiczny. Wszystkie prawa zastrzeżone. Design by LabDesign KPT, CMS by Producer