Usługi dla MŚP

Usługi dla MŚP, to pakiet usług ogólnych i specjalistycznych oferowany firmom z sektora MŚP i StartUp’ów.

 


 

Kielecki Park Technologiczny oferuje wsparcie w postaci usług doradczych i szkoleniowych dedykowanych mikro, małym i średnim przedsiębiorcom, a także ich pracownikom. Pomoc obejmuje szeroki wachlarz zagadnień niezbędnych przy wdrażaniu pomysłu biznesowego, jego rozwoju i ekspansji rynkowej. Na liście znajdują się usługi podstawowe oraz specjalistyczne, bezpłatne, odpłatne i z dofinansowaniem w ramach BUR. Nasi eksperci służą pomocą w zakresie:

 

WERYFIKACJA POMYSŁU BIZNESOWEGO - kompleksowe wsparcie w zakresie weryfikacji rynkowej pomysłu biznesowego oraz budowy modelu biznesowego w formie warsztatów lub indywidualnej konsultacji.

WSPARCIE W POZYSKIWANIU FUNDUSZY NA ROZWÓJszkolenia i pakiet informacji na temat etapów procesu inwestycyjnego oraz sposobów na przygotowanie się na prezentację przed inwestorem.

PODSTAWOWE USŁUGI MARKETINGOWE - konsultacje i usługi w zakresie marketingu, brandingu, PR’u i innych zagadnień wspierających sprzedaż.

INTERNACJONALIZACJA - konsultacja z ekspertem ds. internacjonalizacji w zakresie możliwości ekspansji firmy na rynki zagraniczne. Pomoc w kompleksowym przygotowaniu strategii rozwoju eksportu i wyjścia z działalnością operacyjną MŚP poza granice Polski.

OCHRONA PATENTOWAkonsultacje i wsparcie w procesach związanych z ochroną własności intelektualnej firmy np. w zakresie znaku towarowego, logo, tajemnicy przedsiębiorstwa, wynalazków, projektów wzorniczych, ochrony patentowej praw autorskich.

WNIOSKOWANIEkonsultacje oraz wsparcie w przygotowaniu aplikacji o środki zewnętrzne w konkursach regionalnych oraz krajowych.

 

SZKOLENIA OTWARE I SZYTE NA MIARĘ POTRZEB - www.technopark.kielce.pl/BUR 

Kielecki Park Technologiczny jest instytucją otoczenia biznesu zarejestrowaną w BAZIE USŁUG ROZWOJOWYCH. Usługi świadczone w ramach BUR – szkoleniowe i doradcze - posiadają możliwość dofinansowania od 50% do nawet 80%. Dokładna wysokość dofinansowania zależy od zasad obowiązujących w danym województwie. Obowiązują jednak również wartości kwotowe ograniczające wysokość dofinansowania, a więc limit środków, jakie mogą przypadać na jedno przedsiębiorstwo oraz na jedną usługę. W województwie świętokrzyskim jest to: maksymalnie 6 000,00 zł zwrotu za szkolenie dla pojedynczej usługi rozwojowej dla jednego uczestnika indywidualnego przedsiębiorstwa. Maksymalna wartość dofinansowania dla jednego uczestnika instytucjonalnego wynosi 60 000,00 zł na cały okres realizacji projektu. Aktualne szkolenia KPT w Bazie Usług Rozwojowych pod linkiem - SZKOLENIA.

Skontaktuj się z operatorem bazy odpowiedzialnym za miejsce rejestracji firmy - lista operatorów.

 

PROPONOWANE SZKOLENIA

BUDOWA WIZERUNKU FIRMYszkolenia obejmują zagadnienia: tożsamość a wizerunek przedsiębiorstwa, kreowanie marki, polityka informacyjna firmy, wizerunek w sieci, komunikacja wewnętrzna , wizerunek osobisty menedżerów i pracowników jako element składowy wizerunku firmy.

SKUTECZNE ZARZĄDZANIE PRZEDSIĘBIORSTWEMporuszane zagadnienia to definicja zarzadzania przedsiębiorstwem, struktura organizacyjna przedsiębiorstwa, planowanie i jego okres, organizacja pracy, zarzadzanie zespołem, zarzadzanie czasem pracy, zarzadzanie zasobami ludzkimi ( zatrudnianie pracowników i jego rozwój), kontrola przedsiębiorstwa.

ZARZĄDZANIE ZESPOŁEM ROZPROSZONYM W DOBIE PANDEMIIomawiana tematyka szkoleń dotyczy: specyfika zespołu rozproszonego, praca w zespołach rozproszonych, techniki minimalizowania chaosu, czarnych dziur i martwych punktów w pracy zespołowej, rola lidera zarządzającego zespołem rozproszonym, przepływ komunikacji w zespole rozproszonym, wyznaczanie celów i planowanie zadań w zespole rozproszonym.

KOMUNIKACJA JAKO NARZĘDZIE SUKCESU kwestie poruszane podczas zajęć: zasady efektywnej komunikacji, bariery komunikacyjne, pomosty komunikacyjne, zasady aktywnego słuchania ze zrozumieniem, narzędzia kontroli rozmowy, asertywna komunikacja ze współpracownikami – komunikat ja, komunikacja perswazyjna, komunikacja niewerbalna, mowa ciała, wyzwania w pracy zespołowej i czynniki sukcesu zespołu.

MENADŻER 4.0 / PRAKTYCZNE WDROŻENIA W OBSZARZE PRZEMYSŁUszkolenie dla pracowników średniego i wyższego szczebla w firmie, którzy są odpowiedzialni za praktyczne wdrożenie rozwiązań z zakresu Przemysłu 4.0 .Daje możliwość uczestnikom szkolenia na pogłębienie i usystematyzowanie wiedzy z obszaru Przemysłu 4.0.

 

Oferujemy możliwość stworzenia i zrealizowania usługi na zamówienie firmy, dostosowane do jej bieżących potrzeb.

 

Regulamin szkoleń KPT


 

Więcej informacji
Masz pytania? Skontaktuj się z nami. Chętnie pomożemy!
e-mail: uslugirozwojowe@technopark.kielce.pl
tel. +48 41 278 72 14