Usługi dla MŚP

Usługi dla MŚP, to pakiet usług ogólnych i specjalistycznych oferowany firmom z sektora MŚP i StartUp’ów.

 


 

Kielecki Park Technologiczny oferuje wsparcie w postaci usług doradczych i szkoleniowych dedykowanych mikro, małym i średnim przedsiębiorcom, a także ich pracownikom. Pomoc obejmuje szeroki wachlarz zagadnień niezbędnych przy wdrażaniu pomysłu biznesowego, jego rozwoju i ekspansji rynkowej. Na liście znajdują się usługi podstawowe oraz specjalistyczne, bezpłatne, odpłatne i z dofinansowaniem w ramach BUR. Nasi eksperci służą pomocą w zakresie:

 

WERYFIKACJA POMYSŁU BIZNESOWEGO - kompleksowe wsparcie w zakresie weryfikacji rynkowej pomysłu biznesowego oraz budowy modelu biznesowego w formie warsztatów lub indywidualnej konsultacji.

WSPARCIE W POZYSKIWANIU FUNDUSZY NA ROZWÓJszkolenia i pakiet informacji na temat etapów procesu inwestycyjnego oraz sposobów na przygotowanie się na prezentację przed inwestorem.

PODSTAWOWE USŁUGI MARKETINGOWE - konsultacje i usługi w zakresie marketingu, brandingu, PR’u i innych zagadnień wspierających sprzedaż.

INTERNACJONALIZACJA - konsultacja z ekspertem ds. internacjonalizacji w zakresie możliwości ekspansji firmy na rynki zagraniczne. Pomoc w kompleksowym przygotowaniu strategii rozwoju eksportu i wyjścia z działalnością operacyjną MŚP poza granice Polski.

OCHRONA PATENTOWAkonsultacje i wsparcie w procesach związanych z ochroną własności intelektualnej firmy np. w zakresie znaku towarowego, logo, tajemnicy przedsiębiorstwa, wynalazków, projektów wzorniczych, ochrony patentowej praw autorskich.

WNIOSKOWANIEkonsultacje oraz wsparcie w przygotowaniu aplikacji o środki zewnętrzne w konkursach regionalnych oraz krajowych.

 

SZKOLENIA OTWARE I SZYTE NA MIARĘ POTRZEB

Kielecki Park Technologiczny jest instytucją otoczenia biznesu zarejestrowaną w Bazie Usług Rozwojowych (https://uslugirozwojowe.parp.gov.pl/). Usługi świadczone w ramach BUR – szkoleniowe i doradcze - posiadają możliwość dofinansowania, którego wysokość wynosi nawet 80% ich wartości w zależności od wielkości przedsiębiorstwa. To maksymalnie 6 000,00 zł na jedną usługę na jednego pracownika przedsiębiorstwa! Maksymalna wartość dofinansowania dla jednego uczestnika instytucjonalnego wynosi 60 000,00 zł na cały okres realizacji projektu.

 

NAJBLIŻSZE SZKOLENIA

25 - 26.11.2021 JAK OBUDZIĆ ZESPÓŁ I „ZAMIENIAĆ FARMERÓW W HUNTERÓW” - Unikalne szkolenie dla handlowców i sprzedawców. Szkolenie sprzedażowe zorientowane na osiąganie wyników w inteligentny sposób. Ćwiczenia wielu technik sprzedaży. „Must have” na czas pandemii. Trening mentoringowy – uczestnicy dostają innowacyjne, ale już sprawdzone rozwiązania i techniki sprzedaży, które zmienią klasyczną sprzedaż w inteligentny hunting.

30.11 - 01.12.2021 TECHNIKI SPRZEDAŻY, BUDOWANIE RELACJI Z KLIENTAMI, KOMUNIKACJA W SPRZEDAŻYszkolenie obejmujące przygotowanie i planowanie pracy, proces sprzedażowy, najważniejsze techniki sprzedaży, tworzenie i utrzymywanie relacji biznesowych, prezentacje sprzedażowe, elementy negocjacji handlowych.

 

PROPONOWANE INNE SZKOLENIA

BUDOWA WIZERUNKU FIRMYszkolenia obejmują zagadnienia: tożsamość a wizerunek przedsiębiorstwa, kreowanie marki, polityka informacyjna firmy, wizerunek w sieci, komunikacja wewnętrzna , wizerunek osobisty menedżerów i pracowników jako element składowy wizerunku firmy.

SKUTECZNE ZARZĄDZANIE PRZEDSIĘBIORSTWEMporuszane zagadnienia to definicja zarzadzania przedsiębiorstwem, struktura organizacyjna przedsiębiorstwa, planowanie i jego okres, organizacja pracy, zarzadzanie zespołem, zarzadzanie czasem pracy, zarzadzanie zasobami ludzkimi ( zatrudnianie pracowników i jego rozwój), kontrola przedsiębiorstwa.

ZARZĄDZANIE ZESPOŁEM ROZPROSZONYM W DOBIE PANDEMIIomawiana tematyka szkoleń dotyczy: specyfika zespołu rozproszonego, praca w zespołach rozproszonych, techniki minimalizowania chaosu, czarnych dziur i martwych punktów w pracy zespołowej, rola lidera zarządzającego zespołem rozproszonym, przepływ komunikacji w zespole rozproszonym, wyznaczanie celów i planowanie zadań w zespole rozproszonym.

KOMUNIKACJA JAKO NARZĘDZIE SUKCESU kwestie poruszane podczas zajęć: zasady efektywnej komunikacji, bariery komunikacyjne, pomosty komunikacyjne, zasady aktywnego słuchania ze zrozumieniem, narzędzia kontroli rozmowy, asertywna komunikacja ze współpracownikami – komunikat ja, komunikacja perswazyjna, komunikacja niewerbalna, mowa ciała, wyzwania w pracy zespołowej i czynniki sukcesu zespołu.

MENADŻER 4.0 / PRAKTYCZNE WDROŻENIA W OBSZARZE PRZEMYSŁUszkolenie dla pracowników średniego i wyższego szczebla w firmie, którzy są odpowiedzialni za praktyczne wdrożenie rozwiązań z zakresu Przemysłu 4.0 .Daje możliwość uczestnikom szkolenia na pogłębienie i usystematyzowanie wiedzy z obszaru Przemysłu 4.0.

 

Oferujemy możliwość stworzenia i zrealizowania usługi na zamówienie firmy, dostosowane do jej bieżących potrzeb.

 

Regulamin szkoleń KPT


 

Więcej informacji
Masz pytania? Skontaktuj się z nami. Chętnie pomożemy!
e-mail: uslugirozwojowe@technopark.kielce.pl
tel. +48 41 278 72 43, +48 41 278 72 24