Uzbrojenie terenów inwestycyjnych Kieleckiego Parku Technologicznego - D

 

Celem projektu jest zwiększenie powierzchni uzbrojonych terenów inwestycyjnych - strefa D, a tym samym poprawa warunków do rozwoju MŚP w regionie świętokrzyskim

 


 

Efektem realizacji projektu jest stworzenie w pełni funkcjonalnej i operacyjnej infrastruktury. Celem projektu jest zwiększenie powierzchni uzbrojonych terenów inwestycyjnych, a tym samym poprawa warunków do rozwoju MŚP w regionie świętokrzyskim. Cel ten zostanie osiągnięty dzięki wzmocnieniu infrastruktury dedykowanej przedsiębiorstwom poprzez zwiększenie dostępności terenów oferujących warunki do prowadzenia działalności gospodarczej. W ramach projektu wykonane zostało uzbrojenie terenów inwestycyjnych będących w użytkowaniu wieczystym Gminy Kielce na działkach zlokalizowanych w jednostce ewidencyjnej Kielce, w obrębie 0005, o numerach ewidencyjnych: 3/18, 3/22, 3/23, 5/84, 5/85, 5/86, 5/87, 5/88, 5/89, 5/93, 5/94, 5/95, 5/96, 5/97, 5/98, 5/99, 5/100, 5/101, 5/102, 5/103, 5/104, 5/105, 5/106, 5/107, 5/108, 5/109, 5/110, 5/111, 5/112, 5/113, 5/114 o łącznej powierzchni 3,4893 ha – oznaczonej jako Strefa D. W ramach projektu przewidziano, że tereny inwestycyjne zostaną wyposażone we wszystkie instalacje (sieci), sanitarne (wodociąg, kanalizacja sanitarna i deszczowa, ciepłociąg) oraz elektryczne i teletechniczne. Cały projekt stanowi kompleksowe przygotowanie terenu pod sprzedaż przedsiębiorcom z sektora małych i średnich przedsiębiorstw (MŚP). Projekt obejmuje wszystkie zadania inwestycyjne, które sprawiają, że efektem realizacji projektu jest stworzenie w pełni funkcjonalnej i operacyjnej infrastruktury, bez konieczności realizacji dodatkowych zadań inwestycyjnych nie uwzględnionych w projekcie. Przygotowane tereny inwestycyjne przyczynią się w dużym stopniu do pobudzenia gospodarczego regionu.

Projekt realizowany zgodnie z Umową nr RPSW.02.02.00-26-0001/18-00 o dofinasowanie Projektu RPSW.02.02.00-26-0001/18 pn.: „Uzbrojenie terenów inwestycyjnych KPT – Strefa D” współfinasowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Działania 2.2 „Tworzenie nowych terenów inwestycyjnych” Osi priorytetowej 2 „Konkurencyjna gospodarka” Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020.

Całkowita wartość projektu wynosi: 11 620 497,50 zł
Współfinansowanie UE do kwoty: 3 994 797,96 zł