Winnicki Park Innowacji i Technologii

Celem projektu jest wsparcie Ukrainy w budowie parku technologicznego

 


 

Tytuł projektu: Winnicki Park Innowacji i Technologii (WPIiT) (Vinnytsia Innovation and Technology Park)

Czas trwania projektu : 8 miesięcy (kwiecień-grudzień 2019)

Budżet: 191 353,00 zł

Program: "Polska pomoc rozwojowa 2019" Ministerstwa Spraw Zagranicznych RP

 


 

 

Kielecki Park Technologiczny otrzymał dofinansowanie z Ministerstwa Spraw Zagranicznych na realizację zadania publicznego "Polska pomoc rozwojowa 2019". Projekt KPT, który pomyślnie przeszedł weryfikację, nosi nazwę Winnicki Park Innowacji i Technologii (WPIiT) (Vinnytsia Innovation and Technology Park). Jego celem jest wsparcie Ukrainy w budowie parku technologicznego. Po stronie ukraińskiej za jego realizację odpowiada Winnickie Gminne Centrum Innowacji.

Projekt został podzielny na 3 etapy. W pierwszej kolejności odbędą się konsultacje społeczne na Ukrainie z udziałem ekspertów z Polski z przedstawicielami instytucji, firm, organizacji okołobiznesowych, uczelni oraz władz samorządowych z Ukrainy. W ramach projektu powstanie ekosystem na rzecz Winnickiego Parku Innowacji tak, aby pozyskać ambasadorów tej marki wśród przedsiębiorców, instytucji naukowych, samorządowych i organizacji non profit działających w Winnicy, by wszystkie te strony czerpały korzyści z tego przedsięwzięcia.

Drugi etap projektu to prace eksperckie mające na celu wypracowanie realnych do wdrożenia założeń do budowy ekosystemu wsparcia przedsiębiorczości i innowacji w Winnicy. Tu zaangażowani zostaną eksperci doświadczeni w realizacji podobnych koncepcji, strategii oraz studium wykonalności.

Rezultatem prac będą opracowania składające się z kilku części. Wśród nich znajdą się takie informacje, jak koncepcja WPIiT, analiza finansowa i ryzyka, czy studium wykonalności. Ponadto znajdzie się  a także koncepcja uruchomienia programu inkubacyjnego dla start-upów, czy zestaw standardów potrzebnych do budowy inkubatora. Będzie też propozycja stworzenia szkoły IT, czy Centrum Transferu Technologii. Dokumentacja posłużyć ma także jako dobra praktyka dla innych parków, inicjatyw parkowych i inkubatorowych na Ukrainie.

W ramach projektu powstanie także program szkoleniowy dla kadry.  Warsztaty poprowadzą eksperci z Polski i będą okazją do konsultacji i weryfikacji poszczególnych elementów koncepcji strategicznych. Do szkoleń zaproszeni zostaną przedstawiciele Winnickiego Centrum Innowacji, pracownicy naukowi, w tym osoby zajmujące się prawami własności intelektualnej (IPR) na uczelni, przedstawiciele organizacji tworzących ekosystem, które podpisały list intencyjny o współpracy na rzecz tworzenia ekosystemu wsparcia wokół Winnickiego Parku Innowacji i Technologii.

 

Partnerzy projektu:

Winnickie Gminne Centrum Innowacji

Miasto Winnica