ALTRUISTIC ENTREPRENEUR - wspieranie przedsiębiorczości społecznej

 

 

 

 

 

 

 

Nazwa skrócona projektu: CE RESPONSIBLE
Tytuł projektu: ALTRUISTIC ENTREPRENEUR, CE Sustainable model to support social entrepreneurship
Czas trwania projektu : 36 miesięcy (01.04.2019. – 31.03.2022)
Całkowita wartość projektu: 2.305.950,00 €
Całość dofinansowania z EFFR projektu: 1.913.507,50 €
Program: Interreg Central Europe (Interreg Europa Środkowa)

 

Projekt Interreg Central Europe ALTRUISTIC ENTREPRENEUR, zrównoważony model wspierania przedsiębiorczości społecznej, ma na celu poprawę umiejętności i kompetencji przedsiębiorczych w celu wspierania innowacji gospodarczych i społecznych w Europie Środkowej. Wynika to przede wszystkim z dotychczasowego braku długoterminowego wsparcia dla przedsiębiorców społecznych.

Innowacyjność proponowanego podejścia opiera się na mobilizacji gotowych przedsiębiorców do wspierania innowacji społecznych i przedsiębiorczości społecznej. Ci społecznie odpowiedzialni i altruistyczni przedsiębiorcy w Europie Środkowej, którzy chcieliby zaoferować swoje zasoby przedsiębiorcom społecznym i są naprawdę altruistyczni, stworzyliby samowystarczalne ramy dla osiągnięcia swoich celów, we współpracy z przedsiębiorcami społecznymi.

Projekt jest napędzany ambicją zmiany obecnej sytuacji w większości krajów partnerskich, w których przedsiębiorczość społeczna zależy głównie od funduszy publicznych, na model, w którym odnoszący sukcesy prywatni przedsiębiorcy będą odgrywać rolę wspierającą. Dzięki funduszom, pracy i wiedzy altruistycznych przedsiębiorców społeczni otrzymają wysokiej jakości wsparcie, a przedsiębiorcy altruistyczni otrzymają zorganizowany system zapewniający wsparcie. W rezultacie obie kluczowe grupy docelowe osiągną swoje cele, współpracując ze sobą. Będzie to również pozytywna zmiana dla całego systemu, ponieważ przedsiębiorczość społeczna zwykle zależy głównie od funduszy publicznych, dzięki czemu rząd będzie mógł oszczędzać lub przenosić fundusze na inne cele.

Projekt umożliwi międzynarodowy proces wzajemnego uczenia się partnerów z różnymi doświadczeniami, ale podobnymi wyzwaniami. W skład konsorcjum projektowego wchodzą partnerzy ze Słowenii, Włoch, Niemiec, Chorwacji, Słowacji, Węgier, Polski, Czech i Austrii. Podczas tego projektu partnerzy:

Opracują i wdrożą trzy dokumenty strategiczne dla podwyższenia umiejętności i wzrostu kompetencji:

 • środkowo-europejski plan działania dotyczący zwiększenia wsparcia dla sektora przedsiębiorczości społecznej
 • środkowo-europejski zrównoważony ramowy model wspierający specyfikę przedsiębiorczości społecznej
 • zalecenia polityczne

 

Opracują i wdrożą cztery narzędzia do poprawy umiejętności i kompetencji:

 • Środkowo-europejską platformę internetową z powiązanymi narzędziami
 • Międzynarodowe stowarzyszenie przedsiębiorców altruistycznych
 • Zestaw narzędzi coachingowych dla przedsiębiorców społecznych
 • Zestaw narzędzi coachingowych dla altruistycznych przedsiębiorców (mentorów)

 

Wdrożą siedem działań pilotażowych w celu przetestowania opracowanych narzędzi oddolnego wsparcia.

Partnerzy:

 1. E-Institute - Instytut kompleksowych rozwiązań programistycznych (Słowenia)
 2. Miasto Bolonia (Włochy)
 3. Ikosom - Instytut komunikacji i mediów społecznościowych (Niemcy)
 4. Alma Mater Studiorum Uniwersytet w Bolonii (Włochy)
 5. Brodoto (Chorwacja)
 6. Słowackie Centrum Informacji Naukowej i Technicznej (Słowacja)
 7. Centrum Studiów Ekonomicznych i Regionalnych - Węgierska Akademia Nauk (Węgry)
 8. Gmina Kielce / Kielecki Park Technologiczny (Polska)
 9. Południowo-czeska Agencja Wspierania Innowacyjnego Przedsiębiorczości (Czechy)
 10. Uniwersytet Nauk Stosowanych w Salzburgu (Austria)
 11. Izba Handlowo-Przemysłowa w Budapeszcie (Węgry)

 

Więcej informacji o projekcie już wkrótce na oficjalnej stronie projektu i powiązanych kanałach społecznościowych.

ANALIZA WSPÓLNYCH CELÓW I INTERESÓW PRZEDSIĘBIORSTW SPOŁECZNYCH I PRZEDSIĘBIORSTW ALTRUISTYCZNYCH W EUROPIE ŚRODKOWEJ - Raport

_________________________________________________________________________________________________________________

 

Our project supports social entrepreneurs and connects them to established industries. We build ecosystems for social entrepreneurs to thrive and grow. It is an Interreg Central Europe project called ALTRUISTIC ENTREPRENEUR, CE sustainable model to support social entrepreneurship.

We connect socially responsible entrepreneurs in Central Europe who would like to offer their resources to social entrepreneurs and are genuinely altruistic. Our approach is innovative because successful entrepreneurs connect with social entrepreneurs through the developed platform. It is a win-win situation: while the social entrepreneurs gain needed knowledge and expertise, successful entrepreneurs get an organized system to provide support. This will also be a positive change for the whole system because social entrepreneurship usually mostly depends on public funds and this way the government would be able to save or relocate funds.

The project will allow a transnational mutual learning process of partners with different experiences, but similar challenges. During this project the partners will:
Develop and implement three strategic documents for improving skills and competences
Central Europe roadmap for upscaling support to social entrepreneurship sector
Central Europe sustainable framework model supporting specifics of social entrepreneurship
Policy recommendations

Develop and implement four tools for improving skills and competencies:
Central Europe support and networking platform with related tools
Altruistic entrepreneurs’ international association
Coaching toolbox for social entrepreneurs
Coaching toolbox for altruistic entrepreneurs (mentors)

Implement seven pilot actions for testing developed bottom-up support tools. 

The implementation of project activities is planned for the period from April 1, 2019, to March 31, 2022. The project value is 2.305.950,00 € and the project is supported by the INTERREG Central Europe Programme of the European Regional Development Fund (ERDF). Total co-financing amounts are 1.913.507,50 €. The project consortium includes project partners from Slovenia, Italy, Germany, Croatia, Slovakia, Hungary, Poland, Czech Republic, and Austria.

Partners at a glance:
E-Institute - Institute for comprehensive Development solutions (SI)
Metropolitan City of Bologna (IT)
Ikosom – Institute for communication and social media (DE)
Alma Mater Studiorum University of Bologna (IT)
Brodoto – Social impact creative agency (CR)
Slovak Centre of Scientific and Technical Information (SK)
Centre for Economic and Regional Studies - Hungarian Academy of Sciences (HU)
Municipality of Kielce/Kielce Technology Park (PL)
South Bohemian Agency for Support to Innovative Enterprising (CZ)
University of Applied Sciences Salzburg (AT)
Budapest Chamber of Commerce and Industry (HU)

More information about the project will be on the official project website and related social media channels soon.