Startup Business Hub KPT

Głównym celem projektu jest podniesienie jakości i profesjonalizacja usług świadczonych przez Kielecki Park Technologiczny

 


 

Głównym celem projektu jest podniesienie jakości i profesjonalizacja usług świadczonych przez Kielecki Park Technologiczny poprzez stworzenie kompleksowego, wystandaryzowanego Pakietu Usług na rzecz świętokrzyskich MŚP we wczesnej fazie rozwoju. Opracowany Pakiet obejmował będzie szeroki zakres zagadnień niezbędnych przy wdrażaniu pomysłu biznesowego - od fazy identyfikacji pomysłu aż do fazy ekspansji na rynki zagraniczne. Projekt przyczyni się do podniesienia kompetencji kadry i zdolności KPT do świadczenia usług na rzecz stymulowania wzrostu zastosowania innowacji i prac B+R w świętokrzyskich przedsiębiorstwach.

Pakiet Usług zostanie przygotowany w odpowiedzi na zapotrzebowanie firm na specjalistyczne usługi świadczone przez KPT. Przeprowadzona analiza potrzeb przedsiębiorstw w regionie w jasny sposób wskazała na 8 głównych obszarów tematycznych, na których opierać się będzie opracowany Pakiet Usług, co pozwoli w sposób kompleksowy odpowiedzieć na potrzeby firm z sektora MŚP

 

Czas realizacji projektu: 01.12.2017 do 30.09.2018 r.

 

Projekt jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach  Działania 2.1 „Wspieranie świętokrzyskich IOB w celu zwiększenia poziomu przedsiębiorczości w regionie” Osi 2 „Konkurencyjna gospodarka” Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020.