Polityka Prywatności

POLITYKA PRYWATNOŚCI I STOSOWANIA PLIKÓW COOKIES

Szanowni Państwo,

 

W ramach realizacji projektów, świadczenia usług, a także wykonywania obowiązków służbowych przez Kielecki Park Technologiczny, informujemy, że przykładamy jako administrator danych należytą wagę do ochrony danych osobowych. W poniższej Polityce prywatności znajdziecie Państwo informacje o sposobach w jaki przetwarzamy Państwa dane osobowe wraz informację dotyczącą wykorzystywania plików cookies przez prowadzone przez KPT serwisy www (technopark.kielce.pl oraz ecn.kielce.pl).

 

Definicje i skróty

 1. „KPT” – Kielecki Park Technologiczny, jednostka organizacyjna Gminy Kielce, działająca w formie jednostki budżetowej.
 2. „ECN” – Energetyczne Centrum Nauki, komórka organizacyjna KPT zajmująca się popularyzacją nauki poprzez zabawę i eksperymentowaniem (dział KPT).
 3. „Polityka Prywatności" - niniejszy dokument.
 4. „RODO” - Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych).

 

Administrator Danych Osobowych

 1. Administratorem danych osobowych jest Kielecki Park Technologiczny z siedzibą w Kielcach, 25-663 Kielce, ul. Olszewskiego 6, (dalej: „KPT”), reprezentowany przez Dyrektora.
 2. Z Administratorem można kontaktować się pod numerem telefonu 41 278 72 00 oraz mailowo pod adresem: biuro@technopark.kielce.pl, a także listownie przesyłając korespondencję na adres siedziby podany w pkt. 1.

 

Inspektor Ochrony Danych

W przypadku pytań dotyczących sposobu i zakresu przetwarzania danych osobowych przez KPT oraz przysługujących Państwu uprawnień, możecie się Państwo skontaktować z naszym Inspektorem Ochrony Danych pod adresem e-mail: iod@technopark.kielce.pl lub listownie na adres KPT.

 

Sposoby przetwarzania danych (cele, zakres i podstawy prawne)

 1. Kielecki Park Technologiczny dokłada szczególnej staranności w celu ochrony interesów osób, których dane dotyczą, przetwarza dane osobowe na podstawie i w granicach przepisów prawa.
 2. KPT przetwarza dane osobowe w szczególności:
  a) Na podstawie zawieranych umów (np. umów z lokatorami, umów z dostawcami /wykonawcami, umów dotyczących realizacji projektów, umów rezerwacji/sprzedaży biletów do Energetycznego Centrum Nauki, innych umów cywilnoprawnych). Podstawa prawną przetwarzania tak zbieranych danych są zawierane umowy (art. 6 ust 1 lit. b RODO).
  b) Na podstawie obowiązków wynikających z przepisów prawa (np. w przypadkach związanych z prowadzeniem zapytań w oparciu o przepisy dotyczące zamówień publicznych, rejestrowania nagrań z monitoringu wizyjnego zainstalowanego na terenie siedziby KPT itp.).
  c) Na podstawie zgody (art. 6 ust 1 lit. a RODO) w celu otrzymywania informacji o wydarzeniach
  i akcjach promocyjnych organizowanych przez KPT/ECN (np. świadcząc usługi typu newsletter, organizując spotkania i wideokonferencje, realizując działania marketingowe).
 3. W każdym przypadku, gdy dane są zbierane, osoba której dane dotyczą otrzymuje dedykowaną informację o przetwarzaniu danych przez KPT zgodnie z art. 13. RODO w postaci klauzuli informacyjnej dołączanej do wniosku, formularza, umowy itp.
 4. Zakres zbieranych danych, w każdym przypadku jest adekwatny do celów jakie mają być zrealizowane.

 

 

Odbiorcy danych

 1. Odbiorcami danych są wyłącznie podmioty uprawnione na podstawie przepisów prawa.
  Państwa dane nie są udostępniane innym podmiotom bez wskazania przez nie podstawy prawnej uprawniającej je do ich pozyskania.
 2. Państwa dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom, z którymi KPT zawarł umowę powierzenia przetwarzania danych osobowych (np. obsługa (hosting) w ramach prowadzenia strony www, obsługa w ramach prowadzenia serwisu rezerwacji i sprzedaży biletów w ECN), obsługa w ramach projektów realizowanych przez KPT, pomoc prawna, usługi doradcze, ochrona budynku i mienia i inne.). Umowa taka gwarantuje każdorazowo należyty i zgodny
  z przepisami prawa poziom ochrony przekazanych danych.

 

Okres przechowywania danych

 1. Państwa dane przechowywane są przez określony czas. Czas przechowywania danych jest ściśle określony poprzez przepisy prawa (ustawa o archiwach Państwowych) o czym informujemy Państwa w dedykowanych klauzulach informacyjnych.
 2. W przypadku, gdy przepisy prawa nie zobowiązują nas do przechowywania danych przez ściśle określony czas możecie Państwo skorzystać z prawa do ich usunięcia np. wycofując zgodę
  na przetwarzanie danych (jeśli była wyrażona).

 

Uprawnienia przysługujące osobom, których dane są przetwarzane

 1. Każda osoba, której dane osobowe są przetwarzane przez KPT ma prawo do:
 • żądania uzyskania kopii danych osobowych lub ich udostępnienie w siedzibie KPT
  (art. 15 RODO);
 • żądanie sprostowania danych osobowych (art. 16 RODO);
 • żądanie usunięcia swoich danych osobowych (art. 17 RODO) tzw. „prawo do bycia zapomnianym”;
 • żądanie ograniczenia przetwarzania swoich danych osobowych (art. 18 RODO);
 • żądanie przeniesienia własnych danych osobowych w powszechnie używanym formacie
  do innego Administratora danych wskazanego przez siebie (art. 20 RODO);
 • wniesienie sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych (art. 21 RODO);
 • cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych o ile przetwarzanie odbywa się
  na podstawie udzielonej uprzednio zgody (art. 7 pkt. 3 RODO).
 1. Z przysługujących Państwu praw możecie Państwo skorzystać kierując określone żądanie na adres administratora lub Inspektora Ochrony Danych.
 2. KPT ma prawo do zweryfikowania tożsamości osoby kierującej żądanie przed jego rozpatrzeniem
  i w przypadku negatywnej weryfikacji odmówić rozpatrzenia żądania.
 3. KPT realizuje żądania w terminie 30 dni od daty jego wpłynięcia i weryfikacji. W szczególnych przypadkach termin 30 dniowy może zostać wydłużony o kolejne 30 dni, przy czym osoba, której dane dotyczą informowana jest przez KPT o wydłużeniu terminu oraz jego przyczynie.
 4. KPT może odmówić realizacji określonego żądania, jeśli uzna, że zachodzą przesłanki określone w art. 15 – 22 RODO. W takim przypadku osoba, której dane dotyczą jest o tym fakcie informowana.
 5. W przypadku, gdy uznacie Państwo, że KPT przetwarza dane osobowe niezgodnie z prawem, macie możliwość złożenia skargi do organu nadzorczego (Urząd Ochrony Danych Osobowych,
  Stawki 2, 00-193 Warszawa).

 

Zmiany polityki prywatności

Administrator Danych zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian w niniejszej polityce prywatności w dowolnym momencie przez poprzez opublikowanie nowej polityki prywatności na tej stronie.

 

Profilowanie i cookies

W celu świadczenia usług na najwyższym poziomie, na stronach serwisów internetowych obsługiwanych przez Kielecki Park Technologiczny (technopark.kielce.pl oraz ecn.kielce.pl) wykorzystujemy pliki cookies.

 1. Poprzez pliki cookies należy rozumieć dane informatyczne w szczególności pliki tekstowe, przechowywane w urządzeniach końcowych Użytkowników przeznaczone do korzystania ze stron internetowych.
 2. Serwisy www KPT (kielce.pl oraz ecn.kielce.pl) w sposób automatyczny zbiera dane
  w plikach cookies.
 3. Pliki cookies wykorzystywane są przez Administratora wyłącznie w celu obsługi Serwisu, w tym, aby rozpoznać urządzenie Użytkownika i wyświetlić strony Serwisu w sposób dostarczany do jego indywidualnych potrzeb, a także aby tworzyć anonimowe statystyki Serwisu oraz poprawić wydajność i efekt korzystania z Serwisu.
 4. Pliki cookies nie są wykorzystywane do pozyskiwania danych osobowych Użytkowników.
 5. Użytkownik może wyrazić zgodę na zapisywanie plików cookies zaznaczając zgodę.
 6. Wybranie ustawień umożliwiających przyjmowanie plików cookie oznacza akceptację dla wykorzystania tych plików.
 7. Strony serwisów mogą zawierać również odnośniki do innych stron www. KPT nie ponosi odpowiedzialności za zasady zachowania prywatności obowiązujące na tych stronach. Zalecamy, by po przejściu na inne strony, zapoznać się z polityka dotycząca cookies danego serwisu.
 8. Do czasu zakończenia sesji każda osoba, która będzie korzystać z urządzenia końcowego, może uzyskać dostęp do indywidualnego konta użytkownika w Serwisie lub do danych wprowadzonych do formularzy.
 9. Ustawienia dotyczące plików cookies można samodzielnie zmienić w przeglądarkach internetowych. Możliwe jest całkowite wyłączenie obsługi plików cookie. Jednak może
  to spowodować brak dostępu do niektórych funkcji serwisu.
 10. Szczegółowe informacje o możliwości i sposobach obsługi plików cookies dostępne są na stronach internetowych producentów przeglądarek internetowych oraz dostawców usług analizy statystycznej. Żeby dowiedzieć się jak zmienić ustawienia cookies w wybranej przeglądarce należy kliknąć odpowiedni link:

         Google Chrome

          Firefox

          Microsoft Edge

          Microsoft Internet Explorer

          Opera

          Safarii

 

Tekst polityki do pobrania