Instytucje Otoczenia Biznesowego

Specjalna Strefa Ekonomiczna

Została ustanowiona rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 9 września 1997 r. do 31 grudnia 2020r.
Od 13 stycznia 2011r. SSE "Starachowice" zajmuje łącznie powierzchnię 580,5949 ha z czego w podstrefach:

 

 • Starachowice -168,3420 ha- Woj. Świętokrzyskie
 • Ostrowiec Św. - 78,4140 ha - Woj. Świętokrzyskie
 • Skarżysko Kam - 9,6992 ha - Woj. Świętokrzyskie
 • Końskie - 36,1300 ha - Woj. Świętokrzyskie
 • Stąporków - 34,1431 ha - Woj. Świętokrzyskie
 • Suchedniów - 6,6589 ha - Woj. Świętokrzyskie
 • Morawica - 80,3698 ha - Woj. Świętokrzyskie
 • Szydłowiec - 13,5147 ha - Woj. Mazowieckie
 • Iłża - 9,1693 ha - Woj. Mazowieckie
 • Tułowice - 16,7260 ha - Woj. Opolskie
 • Mniszków - 4,0346 ha - Woj. Łódzkie
 • Puławy - 99,6363 ha - Woj. Lubelskie
 • Sędziszów - 17,1010 ha - Woj. Świętokrzyskie
 • Kielce - 6,6560 ha - Woj. Świętokrzyskie

Więcej na www.sse.com.pl 

Stowarzyszenie Organizatorów Ośrodków Innowacji i Przedsiębiorczości w Polsce

Powstało jesienią 1992 roku zgodnie z ustawą o stowarzyszeniach. Obecnie Stowarzyszenie zrzesza 180 członków indywidualnych oraz ponad 50 członków wspierających jakimi są ośrodki innowacji i przedsiębiorczości, ośrodki naukowe i inne instytucje zajmujące się promocją przedsiębiorczości i wspieraniem rozwoju lokalnego.
Stowarzyszenie pełni funkcję sieci koordynującej i inspirującej osoby i organizacje wspierające szeroko rozumianą przedsiębiorczość, innowacyjność i rozwój lokalny/regionalny. Aktywnie uczestniczy w różnorodnych inicjatywach na rzecz rozwoju przedsiębiorczości oraz Instytucji Otoczenia Biznesu.
Więcej na www.sooipp.org.pl 

Górnośląska Agencja Promocji Przedsiębiorczości S.A.

Powstała ponad 15 lat temu. Misją Spółki jest tworzenie odpowiednich warunków i instrumentów do podnoszenia konkurencyjności gospodarki naszego regionu. Początkowo głównym zadaniem GAPP S.A. było wspieranie aktywności administracji rządowej w trakcie przemian strukturalno-własnościowych w przedsiębiorstwach państwowych. 
Z czasem zmieniły się akcenty w działalności Spółki. Celem stała się promocja Regionu Śląskiego oraz ożywienie działalności małych i średnich przedsiębiorstw. Przez te kilka lat zmieniał się wizerunek regionu, zmieniały się potrzeby środowisk biznesowych i samorządowych, rosły wymagania i oczekiwania Polaków.
Więcej na www.gapp.pl 

Agencja Rozwoju Lokalnego Spółka z o.o.

Powstała w 1999 roku. Utworzenie jednostki stanowiło element polityki Miasta Gliwice i jego partnerów dotyczącej wsparcia małych i średnich firm. Od tego czasu działa również pierwszy w Gliwicach Inkubator Przedsiębiorczości.
W chwili obecnej zdecydowanie rozszerzono dotychczasowy zakres działania. Nowym, istotnym aspektem działalności stało się zarządzanie strefą aktywności gospodarczej "Nowe Gliwice" Centrum Edukacji i Biznesu Agencji Rozwoju Lokalnego sp. z o.o. W ramach kompleksu rozpoczął funkcjonowanie drugi Inkubator. Zarządzanie Inkubatorami stanowi obecnie jeden z głównych obszarów funkcjonowania firmy.
Więcej na www.arl.pl 

HelpInvest

Projekt HelpInvest jest narzędziem Poznańskiego Akademickiego Inkubatora Przedsiębiorczości wspierania innowacyjnej przedsiębiorczości. Autorski system wsparcia młodych przedsiębiorców, opracowany przez pracowników PAIP we współpracy z ekspertami z zakresu inwestycji, strategii rozwoju firm i komercjalizacji technologii, powstał w oparciu o doświadczenia własne z działalności doradczej, jak również na podstawie dostępnych publikacji z tego zakresu. Celem strategicznym projektu jest stworzenie sprawnego i wydajnego systemu upraszczającego proces inwestycyjny, tworzącego dogodne warunki współpracy pomiędzy przedsiębiorcami, instytucjami wsparcia przedsiębiorczości a inwestorami.
Więcej na: www.helpinvest.pl 

Fundusz Pożyczkowy Województwa Świętokrzyskiego

Wspiera inwestycje proinnowacyjne i prorozwojowe, poprzez udzielanie preferencyjnych pożyczek na inwestycje w aktywa trwałe i obrotowe. Swoją ofertę kieruje do firm z sektora mikro, małych i średnich przedsiębiorstw, które poszukują środków finansowych na rozwój prowadzonej działalności gospodarczej, posiadających siedzibę bądź koncentrujących swoją działalności na terenie Województwa Świętokrzyskiego.
Więcej na www.fpws.eu 

Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości (PARP)

Jest agencją rządową podlegającą Ministrowi właściwemu ds. gospodarki. Powstała na mocy ustawy z 9 listopada 2000 roku. Zadaniem Agencji jest zarządzanie funduszami z budżetu państwa i Unii Europejskiej, przeznaczonymi na wspieranie przedsiębiorczości i innowacyjności oraz rozwój zasobów ludzkich. Misją PARP jest tworzenie korzystnych warunków dla zrównoważonego rozwoju polskiej gospodarki poprzez wspieranie innowacyjności i aktywności międzynarodowej przedsiębiorstw oraz promocja przyjaznych środowisku form produkcji i konsumpcji. Celem działania Agencji jest realizacja programów rozwoju gospodarki wspierających działalność innowacyjną i badawczą małych i średnich przedsiębiorstw (MSP), rozwój regionalny, wzrost eksportu, rozwój zasobów ludzkich oraz wykorzystywanie nowych technologii.
Więcej na www.parp.gov.pl 

Świętokrzyski Fundusz Poręczeniowy

Jest spółką utworzoną z inicjatywy Urzędu Marszałkowskiego Województwa Świętokrzyskiego we współpracy z Bankiem Gospodarstwa Krajowego. Działa w ramach realizacji rządowego programu "Kapitał dla Przedsiębiorczych" dotyczącego rozbudowy systemu funduszy pożyczkowych i poręczeniowych dla małych i średnich przedsiębiorstw. Celem działalności Spółki jest wspieranie rozwoju mikro, małych i średnich przedsiębiorców oraz instytucji pożytku publicznego mających siedzibę lub koncentrujących swoją działalność gospodarczą na terenie województwa świętokrzyskiego poprzez udzielanie poręczeń ułatwiających im dostęp do kredytów i pożyczek oferowanych przez banki oraz inne instytucje finansowe.
Fundusz realizuje cele statutowe we współpracy z samorządami gospodarczymi, samorządami lokalnymi oraz agencjami rozwoju regionalnego.
Więcej na: www.swietokrzyskifp.pl 

Kielce Instytut of Design

Jest insty­tucją, której celem jest pro­mocja designu. Współpracuje z ekspertami i twór­cami designu, pro­jek­tan­tami a także przed­staw­icielami biz­nesu. Jej celem jest pro­mocja wartości designu w pro­dukcji, stylu życia oraz mar­ketingu. ID_Kielce wspier­a nie tylko pro­ces pro­jek­towy związany z wzor­nictwem, ale również jego real­iza­cje i wdroże­nie. Staw­ia na rozwój współpracy pomiędzy pro­jek­tan­tami i prze­mysłem.
Insti­tute of Design Kielce spec­jal­izuje się również w wprowadze­niu dzi­ałal­ności eduka­cyjnej w obszarach pro­jek­towa­nia grafiki i pro­duktu. Autorski pro­gram Poz­naj Process Design, który swoim zakre­sem obe­j­muje pro­jek­towa­nia 2D i 3D - ma za zadanie zapoz­nanie uczest­ników z ksz­tał­towaniem idei pro­jek­towej i narzędzi­ami służą­cymi do jej real­i­zowa­nia.
Więcej na www.idkielce.pl 

CyberForum

Jest jedną z największych i najszybciej rozwijających się sieci sektora technologii informatycznych w Niemczech. Jest również częścią największego Klastra Software w Europie. Utworzone w 1997 roku, działające non-profit stowarzyszenie, wspiera firmy typu start-up oraz młodych przedsiębiorców z okolicy Karlsruhe. Bogate grono kluczowych uczestników inicjatywy, skupiające państwowe/regionalne instytucje, małe i średnie przedsiębiorstwa oraz duże korporacje, liczy ponad 900 członków.
Więcej na: www.cyberforum.de 

Czeskie Centrum Rozwoju Nauki i Społeczeństwa (CCSS)

To niezależne, działające non-profit stowarzyszenie, w którego skład wchodzą małe i średnie przedsiębiorstwa z sektora wysokich technologii, administracja publiczna oraz jednostki badawcze. CCSS jest rodzajem wirtualnego centrum doskonalenia, skupiające swą działalność na wdrażaniu technologii z zakresu komunikacji i nawigacji, mających potencjał do dalszego zrównoważonego rozwoju. Działania CCSS koncentrują się na międzynarodowych projektach badawczych i wykorzystywaniu nowoczesnych technologii. CCSS wspiera sieci współpracymałych i średnich przedsiębiorstw w ramach gospodarek regionalnych. CCSS jest aktywne w obszarze rolnictwa, przemysłu, edukacji oraz usług.
Więcej na: www.ccss.cz 

Centrum Transferu Technologii Corvinno

To powstała przy Uniwersytecie Corvinus w Budapeszcie spółka typu spin-off. Została powołana do życia przez grupę naukowców, którzy postanowili utworzyć organizację skoncentrowaną całkowicie na wykorzystaniu wiedzy oraz doświadczenia. Grupa Corvinno sprawdziła się w przewodzeniu zarówno organizacjom należącym do sektora publicznego, jak i do sektora prywatnego. Zespół Corvinno łączy wyjątkową kombinację innowacyjności, skutecznego zarządzania oraz wiedzy i doświadczenia technicznego z wartościami zawodowymi i etycznymi. Corvinno jest dumne z prowadzenia prestiżowych projektów badawczych w obszarze nowoczesnych technologii teleinformatycznych oraz rozpowszechniania ich rezultatów. Prezentowane są one na konferencjach, w publikacjach oraz podczas szkoleń.
Więcej na: www.corvinno.hu

E-Insytut

Wspiera zrównoważony rozwój oparty na wdrożeniach w sektorze B+R oraz innowacyjnych projektach, w tym finansowanych z funduszy europejskich, w obszarze ekologii, energii, ekonomii i e-biznesu.
E-Instytut funkcjonuje jako "Żywe Laboratorium" (w ramach sieci ENoLL), a w swoich działaniach koncentruje się na efektywności energetycznej oraz rozwoju innowacji w oparciu o inicjatywy użytkowników. Długoterminowa strategia E-Instytut Living Lab zakłada promocję zrównoważonej efektywności energetycznej oraz odnawialnych źródeł energii poprzez świadczenie innowacyjnych usług opartych na nowoczesnych technologiach teleinformatycznych, dających możliwość tworzenia nowych form współpracy. E-Instytut funkcjonuje jako mechanizm dla zmian socjo-technicznych w obszarze efektywności energetycznej oraz gospodarki odpadami. Jako "Żywe Laboratorium" podejmuje się również zadania przedefiniowania i przebudowy zakresu aktywności podejmowanych w sferze efektywności energetycznej.
Więcej na: www.ezavod.si