Deklaracja Dostępności

Kielecki Park Technologiczny zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych.
Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej Kieleckiego Parku Technologicznego www.technopark.kielce.pl.

Data publikacji strony internetowej: 2008-04-03
Data ostatniej istotnej aktualizacji: 2014-03-24

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej:
a) formularz kontaktowy nie posiada dowiązanych etykiet tekstowych,
Powody wyłączenia: mapy są wyłączone z obowiązku zapewniania dostępności.


Oświadczenie sporządzono dnia: 2020-09-23
Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny.


Informacje zwrotne i dane kontaktowe.
W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt. Osobą kontaktową jest Beata Gawrońska beata.gawrońska@technopark.kielce.pl. Kontaktować można się także dzwoniąc na numer telefonu 41 278 72 00. Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać żądania zapewnienia dostępności.

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, na przykład przez odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisanie zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, powinna także określić dogodny dla niej sposób przedstawienia tej informacji. Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym wnoszącego żądanie, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji. W przypadku, gdy podmiot publiczny odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie możne złożyć skargę w sprawie zapewniana dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub elementu strony internetowej, lub aplikacji mobilnej. Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Link do strony internetowej Rzecznika Praw Obywatelskich - http://rpo.gov.pl/

 

DOSTĘPNOŚĆ ARCHITEKTONICZNA

1. Budynek ORANGE Inc. - Kielce, ul. Olszewskiego 6
A. Do budynku prowadzą 3 wejścia:
a) od ulicy Olszewskiego wejście z podjazdem dla wózków oraz windą dla wózków wewnątrz przedsionka obsługiwaną przez ochronę budynku,
b) wejście od południowej strony budynku bez schodów, na równi z poziomem gruntu zabezpieczone kodem cyfrowym,
c) wejście od strony wewnętrznego parkingu znajdującego się po wschodniej stronie budynku, bez podjazdu dla wózków, zabezpieczone kodem cyfrowym;
wejścia wymienione w p.pkt. a) i b) posiadają dostęp do windy z systemem informacji głosowej umożliwiającej dojazd do I, II i III piętra, a przyciski przywołujące windę oraz wewnątrz posiadają oznaczenia alfabetem Braille’a.
B. Przy wejściu z podjazdem nie ma głośników systemu naprowadzającego dźwiękowo osoby niewidome i słabowidzące;
C. Dla osób na wózkach dostępne są korytarze i pomieszczenia na wszystkich piętrach z wyjątkiem części magazynowej znajdującej się na poziomie -1 w północnej części budynku;
D. Toalety dla niepełnosprawnych znajdują się na parterze oraz I, II i III piętrze na końcu korytarza, w południowej części budynku;
E. Wejścia do budynku nie są zabezpieczone bramkami;
F. W budynku nie ma pętli indukcyjnych;
G. W budynku nie ma oznaczeń w alfabecie Braille’a dla osób niewidomych z wyjątkiem oznaczeń na konsolach do obsługi windy;
H. Na parkingu przed budynkiem przy wejściu a) znajduje się 1 wyznaczone miejsce parkingowe dla osób niepełnosprawnych;
I. Wszelkich informacji o dostępności dla osób z niepełnosprawnościami udzielają pracownicy Działu Zarządzania Infrastrukturą;
J. Do budynku oraz wszystkich jego pomieszczeń można wejść z psem przewodnikiem lub psem asystującym;
K. Nie istnieje możliwość skorzystania z bezpłatnych usług tłumacza migowego w godzinach pracy Urzędu (po wcześniejszym uzgodnieniu)
L. Kontakt: Katarzyna Paździerz, tel. 41 278 72 00, ul. Olszewskiego 6, Orange Inc., pok. 1.18, e-mail: katarzyna.pazdzierz@technopark.kielce.pl
M. W szczególnych przypadkach istnieje możliwość wezwania pracownika Działu do omówienia sposobu załatwienia sprawy w wyznaczonym do tego miejscu na parterze budynku.

 

2. Budynek SKYE Inc. - Kielce, ul. Olszewskiego 6

A. Do budynku prowadzą 2 wejścia:
a) od ulicy Olszewskiego wejście z windą dla wózków obsługiwaną przez ochronę budynku,
b) wejście od północnej strony budynku na poziom -1 z łagodnym zjazdem, zabezpieczone kartą dostępu,
oba wejścia posiadają dostęp do windy z systemem informacji głosowej umożliwiającej dojazd do I, II i III piętra, a przyciski przywołujące windę oraz wewnątrz posiadają oznaczenia alfabetem Braille’a.
B. Przy wejściu z podjazdem nie ma głośników systemu naprowadzającego dźwiękowo osoby niewidome i słabowidzące;
C. Dla osób na wózkach dostępne są korytarze i pomieszczenia na wszystkich piętrach z wyjątkiem południowej części budynku na III p.;
D. Toalety dla niepełnosprawnych znajdują się na wszystkich kondygnacjach budynku: na poziomie 0 po lewej stronie od portierni, na poziomie -1 oraz piętrach I, II i III w południowej części budynku;
E. Wejścia do budynku nie są zabezpieczone bramkami;
F. W budynku nie ma pętli indukcyjnych;
G. W budynku nie ma oznaczeń w alfabecie Braille’a dla osób niewidomych z wyjątkiem oznaczeń na konsolach do obsługi windy;
H. Na parkingu przed budynkiem naprzeciw wejścia a) znajdują się 2 wyznaczone miejsca parkingowe dla osób niepełnosprawnych;
I. Wszelkich informacji o dostępności dla osób z niepełnosprawnościami udzielają pracownicy Działu Zarządzania Infrastrukturą;
J. Do budynku oraz wszystkich jego pomieszczeń można wejść z psem przewodnikiem lub psem asystującym;
K. Nie istnieje możliwość skorzystania z bezpłatnych usług tłumacza migowego w godzinach pracy Urzędu (po wcześniejszym uzgodnieniu)
L. Kontakt: Anna Stąpór, tel. 41 278 72 04, ul. Olszewskiego 6, Orange Inc., pok. 1.18, e-mail: anna.stapor@technopark.kielce.pl
M. W szczególnych przypadkach istnieje możliwość wezwania pracownika Działu do omówienia sposobu załatwienia sprawy w wyznaczonym do tego miejscu na parterze budynku.


3. Hala Singapur Tech. - Kielce, ul. Olszewskiego 19A
A. Budynek składa się z części produkcyjnej (jednokondygnacyjna) oraz socjalno-biurowej (dwukondygnacyjna);
B. Do budynku prowadzą 3 wejścia główne
a) Po prawej stronie ściany północnej,
b) Po środku ściany północnej,
c) Po lewej stronie ściany północnej,
Budynek posiada 2 dodatkowe wejścia, jedno od strony zachodniej i jedno od strony południowej budynku, lecz wejścia te nie są w użytkowaniu;
C. W budynku, przy wejściu a) znajduje się dźwig osobowy z systemem informacji głosowej umożliwiającej dojazd do I piętra, a przyciski przywołujące windę oraz na konsoli wewnętrznej posiadają oznaczenia alfabetem Braille’a;
D. Dla osób na wózkach dostępne są korytarze i pomieszczenia na wszystkich kondygnacjach;
E. Toaleta dla osób niepełnosprawnych znajduje się na I piętrze w części biurowej;
F. W budynkach nie ma pętli indukcyjnych;
G. W budynkach nie ma oznaczeń w alfabecie Braille’a dla osób niewidomych (poza dźwigami osobowymi);
H. Bezpośrednio przed północną ścianą budynku znajdują się miejsca parkingowe na 20 samochodów, w tym 2 dla osób dla niepełnosprawnych);
I. Kontakt: Iwona Śmigielska, tel. 41 278 72 00, ul. Olszewskiego 6, Orange Inc., pok. 1.21,
e-mail: iwona.smigielska@technopark.kielce.pl
J. W szczególnych przypadkach istnieje możliwość wezwania pracownika Działu do omówienia sposobu załatwienia sprawy w wyznaczonym do tego miejscu na parterze budynku.

 

4. Hala Yuyao Tech. - Kielce, ul. Olszewskiego 19B
A. Do budynku prowadzą 4 wejścia główne:
a) 2 wejścia od strony północno-zachodniej budynku,
b) 1 wejście od strony południowo-zachodniej,
c) 1 wejście od strony północno-wschodniej
wszystkie wejścia znajdują się na poziomie gruntu;
B. Przy budynku znajduje się parking na 83 pojazdy, w tym 3 wyznaczone miejsca dla osób niepełnosprawnych;
C. Dla osób na wózkach dostępne są korytarze i pomieszczenia na wszystkich kondygnacjach;
D. Sanitariaty dla osób niepełnosprawnych znajdują się na każdej kondygnacji;
E. W budynkach znajdują się dźwigi osobowe z systemem informacji głosowej umożliwiającej dojazd do I piętra, a przyciski przywołujące windę oraz na konsoli wewnętrznej posiadają oznaczenia alfabetem Braille’a;
F. W budynku w części socjalnej na poziomie 0 znajdują się szatnie wraz z umywalniami dostosowane są dla osób niepełnosprawnych i znajdują się bezpośrednio przy hali produkcyjnej.
G. W budynkach nie ma pętli indukcyjnych;
H. W budynkach nie ma oznaczeń w alfabecie Braille’a dla osób niewidomych (poza dźwigami osobowymi);
I. Kontakt: Marta Murawska, tel. 41 278 72 00, ul. Olszewskiego 6, Orange Inc., pok. 1.18, e-mail: marta.murawska@technopark.kielce.pl
J. W szczególnych przypadkach istnieje możliwość wezwania pracownika Działu do omówienia sposobu załatwienia sprawy w wyznaczonym do tego miejscu na parterze budynku.

 

5. Hala Recife Tech - Kielce, ul. Olszewskiego 19C
A. Do budynku prowadzą 4 wejścia główne:
a) 2 wejścia od strony północno-zachodniej budynku,
b) 1 wejście od strony południowo-zachodniej,
c) 1 wejście od strony północno-wschodniej
wszystkie wejścia znajdują się na poziomie gruntu;
B. Przy budynku znajduje się parking na 83 pojazdy, w tym 3 wyznaczone miejsca dla osób niepełnosprawnych;
C. Dla osób na wózkach dostępne są korytarze i pomieszczenia na wszystkich kondygnacjach;
D. Sanitariaty dla osób niepełnosprawnych znajdują się na każdej kondygnacji;
E. W budynkach znajdują się dźwigi osobowe z systemem informacji głosowej umożliwiającej dojazd do I piętra, a przyciski przywołujące windę oraz na konsoli wewnętrznej posiadają oznaczenia alfabetem Braille’a;
F. W budynku w części socjalnej na poziomie 0 znajdują się szatnie wraz z umywalniami dostosowane są dla osób niepełnosprawnych i znajdują się bezpośrednio przy hali produkcyjnej.
G. W budynkach nie ma pętli indukcyjnych;
H. W budynkach nie ma oznaczeń w alfabecie Braille’a dla osób niewidomych (poza dźwigami osobowymi);
I. Kontakt: Marta Murawska, tel. 41 278 72 00, ul. Olszewskiego 6, Orange Inc., pok. 1.18, e-mail: marta.murawska@technopark.kielce.pl
J. W szczególnych przypadkach istnieje możliwość wezwania pracownika Działu do omówienia sposobu załatwienia sprawy w wyznaczonym do tego miejscu na parterze budynku.

 

6. Hala Roma - Kielce, ul. Olszewskiego 20
A. Do budynku prowadzą 2 wejścia – od strony północnej oraz południowej, oba znajdują się na poziomie gruntu.;
B. Przy wejściach nie ma głośników systemu naprowadzającego dźwiękowo osoby niewidome i słabowidzące;
C. Dla osób na wózkach dostępne są korytarze i pomieszczenia na poziomie 0, na antresole nie ma możliwości dostania się dla osób na wózkach
D. Z uwagi na charakter budynku, w części wspólnej nie ma ogólnodostępnych ; te znajdują się w poszczególnych modułach;
E. Wejście nie jest zabezpieczone bramkami;
F. W budynku nie ma oznaczeń w alfabecie Braille’a dla osób niewidomych
G. Na parkingu przy budynku znajduje się łącznie 6 wyznaczonych miejsc parkingowych dla osób niepełnosprawnych; 4 znajdują się od wejścia północnego, 2 położone są przy wejściu południowym;
H. Kontakt: Katarzyna Bembnowicz, tel. 41 278 72 00, ul. Olszewskiego 6, Orange Inc., pok. 1.21, e-mail: katarzyna.bembnowicz@technopark.kielce.pl
I. W szczególnych przypadkach istnieje możliwość wezwania pracownika Działu do omówienia sposobu załatwienia sprawy w wyznaczonym do tego miejscu na parterze budynku.


7. Hala Oulu - Kielce, ul. Olszewskiego 21
A. Do budynku prowadzą 2 wejścia – od strony północnej oraz południowej, oba znajdują się
na poziomie gruntu.;
B. Przy wejściach nie ma głośników systemu naprowadzającego dźwiękowo osoby niewidome
i słabowidzące;
C. Dla osób na wózkach dostępne są korytarze i pomieszczenia na poziomie 0, na antresole nie ma możliwości dostania się dla osób na wózkach
D. Z uwagi na charakter budynku, w części wspólnej nie ma ogólnodostępnych ; te znajdują się w poszczególnych modułach;
E. Wejście nie jest zabezpieczone bramkami;
F. W budynku nie ma oznaczeń w alfabecie Braille’a dla osób niewidomych
G. Na parkingu przy budynku znajduje się łącznie 6 wyznaczonych miejsc parkingowych dla osób niepełnosprawnych; 4 znajdują się od wejścia północnego, 2 położone są przy wejściu południowym;
H. Kontakt: Iwona Śmigielska, tel. 41 278 72 00, ul. Olszewskiego 6, Orange Inc., pok. 1.21,
e-mail: iwona.smigielska@technopark.kielce.pl
I. W szczególnych przypadkach istnieje możliwość wezwania pracownika Działu do omówienia sposobu załatwienia sprawy w wyznaczonym do tego miejscu na parterze budynku.

 

8. Budynek Rotterdam Inc. - Kielce, ul. Olszewskiego 44
A. Do budynku prowadzą 2 wejścia od strony zachodniej: 1 główne oraz 1 boczne, wejścia znajdują się na poziomie gruntu, nie są zabezpieczone bramkami;
B. Przy budynku znajduje się 8 miejsc postojowych, w tym 1 wyznaczone dla osób niepełnosprawnych;
C. Dla osób na wózkach dostępne są korytarze i pomieszczenia na wszystkich kondygnacjach;
D. Sanitariat dla osób niepełnosprawnych znajduje się na parterze budynku;
E. W budynku znajduje się dźwig towarowy z możliwością przewozu 2 osób;
F. W budynku nie ma pętli indukcyjnych;
G. W budynkach nie ma oznaczeń w alfabecie Braille’a dla osób niewidomych;
H. Kontakt: Marta Murawska, tel. 41 278 72 00, ul. Olszewskiego 6, Orange Inc., pok. 1.18, e-mail: marta.murawska@technopark.kielce.pl
I. W szczególnych przypadkach istnieje możliwość wezwania pracownika Działu do omówienia sposobu załatwienia sprawy w wyznaczonym do tego miejscu na parterze budynku.