Aktualności

2023-11-29

My Polstory. Międzynarodowi przedsiębiorcy w Kieleckim Parku Technologicznym. Wywiad z Koenraadem Cruycke [PL/ENG]

Pochodzi z Belgii, zajmuje się dostawą rozwiązań technologicznych i know how dla branży napojów, a także projektami, które polegają na modernizacji urządzeń, linii technologicznych nadając im „drugie życie”. O prowadzeniu biznesu w Polsce i o tym dlaczego to właśnie Kielce zostały wybrane na rozwój firmy rozmawiamy z Koenraadem Cruycke, Prezesem firmy BCD BFQS, lokatorem Kieleckiego Parku Technologicznego.

Co sprawiło, że zdecydowałeś się na założenie swojej firmy właśnie w Kielcach?

Przed założeniem własnej działalności gospodarczej pracowałem w Browarze Belgia w Kielcach i dzięki kontaktom oraz możliwościom rynkowym zdecydowałem się na założenie własnej działalności gospodarczej. Ze względu na specyfikę prowadzonej działalności zaletą była możliwość współpracy z osobami, które mają doświadczenie w naszej branży i mieszkają w Kielcach lub okolicach Kielc.

Czy integracja z lokalną społecznością w Kielcach miała pozytywny wpływ na rozwój Waszej firmy i zdobycie nowych klientów?

Pewnie. Działamy globalnie, ale zawsze ważna jest integracja ze społeczeństwem lokalnym. Mamy tu pracowników, dostawców, którzy stanowią ważny łańcuch w naszej działalności.

Jakie są największe wyzwania, z którymi trzeba radzić sobie podczas prowadzenia firmy? Jak sobie z nimi radzicie?

Myślę, że w dzisiejszych czasach dobrze wykwalifikowani i zmotywowani ludzie są jednym z największych wyzwań, aby odnieść sukces. Staramy się znajdować dobrych ludzi, którzy mogą nam pomóc w rozwoju naszego biznesu.

Skoro mowa o ludziach. Czy Kielce są dogodnym miejscem do znalezienia utalentowanych pracowników, którzy przyczyniają się do rozwoju Waszej firmy?

Rynek jest powiązany i konkurencyjny pod względem zasobów ludzkich, ale zdecydowanie tak, większość naszych pracowników i dostawców pochodzi z Kielc i regionu kieleckiego.

Bardzo nas to cieszy. A jakbyśmy mieli podjąć kwestię czasu, który bez wątpienia jest bardzo cenny. Czy masz poczucie, że w Kielcach czas płynie szybko?

Czas płynie dziś wszędzie szybko, czy to w Kielcach, Warszawie, czy Poznaniu. Dla nas Kielce to nie tylko interesy. Mieszkamy tutaj i spędzamy wolny czas, bo region świętokrzyski jest niezwykle piękny. Kielce się zmieniają i niosą ze sobą wiele możliwości miłego spędzenia wolnego czasu.

Jeśli wspominasz o wolnym czasie i trochę poruszamy kwestie poza biznesowe. Czy jest jakiś polski zwyczaj, który wyjątkowo przypadł Ci do gustu i zaskoczył Cię?

Wielka gościnność to jeden ze zwyczajów, który bardzo lubię i cenię. Polacy szybko pomagają sobie w każdych okolicznościach. Kiedy już ich dobrze poznasz, są otwarci i stają się dobrymi przyjaciółmi.

To miłe, że w ten sposób nasz naród jest postrzegany. Na koniec naszej rozmowy. Jakich złotych rad udzieliłbyś startupom, które chciałyby rozwijać swój biznes w Polsce? Na co powinny zwrócić szczególną uwagę?

Myślę, że nie ma złotych rad, każda firma ma swoją specyfikę i każda firma ma szanse i korzyści. Z mojej perspektywy mogę powiedzieć, że ogólnie Polska jest środowiskiem przyjaznym biznesowi. Ludzie mają bardzo dobre podejście do biznesu.

 

Dziękujemy za rozmowę. Trzymamy kciuki za dalszy rozwój firmy i międzynarodowe sukcesy.

 

Projekt Poland Prize powered by Kielce Technology Parkwspółfinansowany jest ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach działania 2.5 Programy akceleracyjne – Poland Prize.

 

--------------------------

 

My Polstory. International entrepreneurs in the Kielce Technology Park. Interview with Koenraad Cruycke, President of BCD BFQS

 

He comes from Belgium, deals with the supply of technological solutions and know-how for the beverage industry, as well as projects involving the modernization of equipment and technological lines, giving them a "second life". We talk to Koenraad Cruycke, President of BCD BFQS, tenant of the Kielce Technology Park, about running a business in Poland and why Kielce was chosen for the development of the company.

 

What made you decide to set up your company in Kielce? 

Before my own business I was working for Browar Belgia in Kielce and due to my contacts and  market possibilities I decided to start up my own business. Due to specific business the advantage was to have possibility to work with people that were experienced in our specific business and live in Kielce or neighbourhood of Kielce.

 

Did integration with the local community in Kielce have a positive impact on the development of your company and acquiring new customers?

Sure. We act globally but always integration with local society is very important. We have here employees, suppliers which are important chain in our business.

 

What are the biggest challenges you have to face while running a company? How did you overcome them?

I think nowadays good skilled and motivated people are one of the biggest challenges in order to be successful. We try to find good people that can help us to develop our business.

 

If we talk about people. Is Kielce a convenient place to find talented employees who contribute to the development of your company?

Market is tied and competitive for human resources but definitely yes, most of our employees and suppliers are from the Kielce and region of Kielce.

 

We are very happy about this. And if we were to take up the issue of time, which is undoubtedly very valuable. Do you feel that time passes quickly in Kielce?

Nowadays time is running everywhere fast neither it is Kielce, Warsaw or Poznan.  For us Kielce is not only business we live here and spend our free time as Świetokrzyskie Region is very beautiful. Kielce is changing and brings a lot of possibilities to spent nicely free time.

 

If you mention free time and we touch on non-business issues a bit. Is there any Polish custom that you particularly liked and surprised you?

Great hospitality is one of the custom I like very much and appreciate. Polish people are fast to help each other in all circumstances. Once you know them good they are open and become a good friends.

 

It's nice that our nation is perceived this way. At the end of our conversation. What golden advice would you give to startups that would like to develop their business in Poland? What should they pay special attention to?

I think there are no golden advises, each business has own specific and each business has chances and treats. From my perspective I can say that in general Poland is business friendly environment.  People has very good attitude towards business.

 

Thank you for the conversation. We keep our fingers crossed for the company's further development and international successes.

 

The project Poland Prize powered by Kielce Technology Park is co-financed by the European Regional Development Fund - Measure 2.5 Acceleration Programs - Poland Prize.

 

 

Powrót