Aktualności

2023-01-20

[PL / ENG] Rekordowa liczba pomysłów w ostatniej rundzie Poland Prize w KPT

Najwięcej, bo aż 95 pomysłów wpłynęło w IV rundzie naboru w międzynarodowym programie akceleracyjnym, jaki realizuje Kielecki Park Technologiczny. 

Wśród pomysłodawców znaleźli się przedstawiciele 35 krajów m.in. takich, jak Ukraina, Rumunia, Anglia, Francja, Włochy, Portugalia, Słowacja, Norwegia, Turcja, Stany Zjednoczone, Uganda czy Palestyna. Teraz przejdą ocenę merytoryczną i formalną, a startupy, które się zakwalifikują do kolejnego etapu będą prezentować swój pomysł podczas Selection Days.

Poland Prize powered by Kielce Technology Park jest kierowany do zagranicznych startupów, które chcą współpracować z polskimi przedsiębiorcami i odpowiedzieć na stawiane wyzwania technologiczne, w szczególności w takich branżach, jak Przemysłowy Internet Rzeczy (IIoT), Sztuczna Inteligencja (AI), Rozszerzona Rzeczywistość (AR), Odnawialne Źródła Energii (OZE), Smart City.
Wybrane startupy zostaną zakwalifikowane do etapu soft-landingu, a następnie akceleracji, w ramach których otrzymają pomoc w rejestracji spółki w Polsce oraz grant, który będą mogli przeznaczyć na wynagrodzenie zespołu, zakup usług, środków trwałych lub niematerialnych i prawnych czy działań informacyjno-promocyjnych. Dodatkowo wspierać ich będą opiekunowie biznesowi oraz mentorzy, którzy krok po kroku przeprowadzą ich przez najważniejsze etapy.

16 stycznia 2023 r. zakończyła się rekrutacja do ostatniej rundy programu. Więcej informacji o projekcie, w tym wyzwaniach technologicznych i firmach, które przystąpiły do Poland Prize powered by Kielce Technology Park, można znaleźć na stronie: https://technopark.kielce.pl/polandprize.

Projekt współfinansowany jest ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach działania 2.5 Programy akceleracyjne – Poland Prize.

---

A record number of ideas in the last round of Poland Prize powered by Kielce Technology Park

The largest number of ideas, as many as 95, were submitted in the fourth round of recruitment in the international acceleration program implemented by the Kielce Technology Park.

Among the originators there were representatives of 35 countries, such as Ukraine, Romania, England, France, Italy, Portugal, Slovakia, Norway, Turkey, the United States, Uganda and Palestine. Now they will undergo a substantive and formal assessment, and startups that qualify for the next stage will present their idea during Selection Days.

Kielce Technology Park invites to join the acceleration program. Poland Prize powered by Kielce Technology Park is the program which aims at bringing foreign technological start-ups to develop their ideas and businesses in Poland. KTP invites foreign start-ups, especially those from the Industrial Internet of Things (IIoT), Artificial Intelligence (AI), Augmented Reality (AR), Renewable Energy Sources (RES), Smart City to work on the technological challenges of the business partners. Thanks to the program start-ups get financial and substantive support, help in the settlement, and a chance for development in Poland.

Selected startups will be qualified for the soft-landing stage, and then acceleration, as part of which they will receive assistance in registering a company in Poland and a grant that they will be able to spend on remuneration for the team, purchase of services, fixed assets or intangible and legal assets, or information and promotion activities. In addition, they will be supported by business tutors and mentors who will guide them step by step through the most important stages.

On January 16, 2023, recruitment for the last round of the program ended. More information about the project, including technological challenges and companies that joined the Poland Prize powered by Kielce Technology Park, can be found at: https://technopark.kielce.pl/polandprize.

The project is co-financed by the European Regional Development Fund - Measure 2.5 Acceleration Programs - Poland Prize.

Powrót