Aktualności

2022-07-27

Kolejne zagraniczne startupy w KPT

[ENG below] 10 zagranicznych startupów zostało zakwalifikowanych w 2 rundzie projektu Poland Prize powered by Kielce Technology Park.

Wśród pomysłów, które trafiły do programu w ramach drugiej rundy naboru znalazły się:

iTRAX - aplikacja pozwalająca m.in. na zwiększenie efektywności wykonywania pomiarów oraz optymalizację działań logistycznych i pomiarowych w firmie.

Expertus/C Tech - system monitorowania konstrukcji betonowych, w szczególności mostów, oparty na technologii emisji akustycznej (AE).

Zastrakuvaty - narzędzia do obsługi całego spektrum produktów w innych językach. Dzięki opracowanym algorytmom i skryptom klient może przejść przez część identyfikacji potrzeb bez bezpośredniego nadzoru agenta, który może skupić się na przygotowaniu dopasowanej do niego oferty.

SOLUTION FOR A SERVICE ORGANISATION - system informatyczny w postaci aplikacji do zarządzania procesem reklamacyjnym, wykorzystujący systemy bazodanowe oparte na uczeniu maszynowym.

SUS TECHNOLOGY - narzędzie pozwalające na ulepszenie właściwości obrazów.

NEW INVEST TECHNOLOGY - metoda wykrywania naruszenia strefy kontrolowanej.

PLAT3D - platforma dla zdecentralizowanej współpracy i produkcji technicznej dla technologii 3D.

INVEST SOLVES - narzędzie do monitoringu obiektu oparte na technologii sztucznej inteligencji.

GUADRICON - oprogramowanie Zintegrowanego Osobistego Systemu Alarmowego pozwalającego na integrację wszystkich zastosowanych technologii.

CWO SOFT - inteligentny algorytm do obsługi i koordynacji procesów zgłoszeń operacyjnych i serwisowych dla urządzeń technicznych oraz stworzenie interfejsu umożliwiającego integrację z innymi systemami zewnętrznymi.

Przypomnijmy, projekt Poland Prize powered by Kielce Technology Park jest kierowany do zagranicznych startupów, które chcą współpracować z polskim biznesem i odpowiedzieć na stawiane wyzwania technologiczne, w szczególności w takich branżach, jak Przemysłowy Internet Rzeczy (IIoT), Sztuczna Inteligencja (AI), Rozszerzona Rzeczywistość (AR), Odnawialne Źródła Energii (OZE), Smart City.

Wybrane startupy zostaną zakwalifikowane do etapu soft-landingu, a następnie akceleracji, w ramach których otrzymają pomoc w rejestracji spółki w Polsce oraz grant, który będą mogli przeznaczyć na wynagrodzenie zespołu, zakup usług, środków trwałych lub niematerialnych i prawnych czy działań informacyjno-promocyjnych. Dodatkowo wspierać ich będą opiekunowie biznesowi oraz mentorzy, którzy krok po kroku przeprowadzą ich przez najważniejsze etapy.

Nabór do projektu trwa do końca 2022 r.

Więcej informacji: https://technopark.kielce.pl/polandprize/.  

 

---

10 foreign startups have been qualified in the 2nd round of the Poland Prize powered by Kielce Technology Park project.

The ideas that were included in the program as part of the second round of recruitment include:

iTRAX - an application that allows, among others to increase the effectiveness of measurements and optimization of logistics and measurement activities in the company.

Expertus / C Tech - monitoring system of concrete structures, in particular bridges, based on the technology of acoustic emission (AE).

Zastrakuvaty - tools to support the entire spectrum of products in other languages. Thanks to the developed algorithms and scripts, the client can go through the part of the identification of needs without the direct supervision of an agent who can focus on preparing an offer tailored to him.

SOLUTION FOR A SERVICE ORGANIZATION - an IT system in the form of an application for managing the complaint process, using database systems based on machine learning.

SUS TECHNOLOGY - a tool that allows you to improve the properties of images.

NEW INVEST TECHNOLOGY - method of detecting violation of a controlled zone.

PLAT3D - platform for decentralized collaboration and technical production for 3D technology.

INVEST SOLVES - facility monitoring tool based on artificial intelligence technology.

GUADRICON - Integrated Personal Alarm System software that allows the integration of all applied technologies.

CWO SOFT - an intelligent algorithm for handling and coordinating operational and service request processes for technical devices and creating an interface that enables integration with other external systems.

Poland Prize powered by Kielce Technology Park project is addressed to foreign startups that want to cooperate with Polish business and respond to technological challenges, in particular in areas such as Industrial Internet of Things (IIoT), Artificial Intelligence (AI), Augmented Reality (AR), Renewable Energy Sources (RES), Smart City.

Selected startups will be qualified for the soft-landing stage, and then acceleration, as part of which they will receive assistance in registering a company in Poland and a grant that they will be able to spend on remuneration for the team, purchase of services, fixed assets or intangible and legal assets, or information and promotion activities. In addition, they will be supported by business tutors and mentors who will guide them step by step through the most important stages.

Recruitment for the project lasts until the end of 2022.

More information: https://technopark.kielce.pl/polandprize/.

 

Powrót