Aktualności

2021-04-02

KPT wśród podmiotów rekomendowanych do konkursu na EDIH-y

Kielecki Park Technologiczny​ otrzymał rekomendację Ministerstwa Rozwoju, Pracy i Technologii w konkursie na Europejskie Huby Innowacji Cyfrowych. Decyzja jest przepustką kwalifikującą KPT do drugiego etapu konkursu, który przeprowadzony zostanie przez Komisję Europejską.

Aplikacja KPT została wysoko oceniona, o czym świadczy 6 pozycja na 25 rekomendowanych wnioskodawców wybranych spośród 40.

Zadaniem EDIH (European Digital Innovation Hubs - EDIHs) będzie wspieranie cyfrowej transformacji przedsiębiorców i podmiotów administracji publicznej. Rozwiązanie ma poprawić międzynarodową konkurencyjność polskiej gospodarki. Służy zwiększeniu poziomu produktywności poprzez powszechne wykorzystanie technologii cyfrowych do procesów biznesowych, wytwarzania produktów i świadczenia usług.

Nabór do programu Europejskich Hubów Innowacji Cyfrowych ma charakter trójstopniowy. W pierwszym etapie państwa członkowskie wyłoniły kandydatów na EDIH-y, aby następnie nominować ich do udziału w zamkniętym konkursie ogłoszonym przez Komisję Europejską. W drugim etapie Komisja dokona wyboru Europejskich Hubów Innowacji Cyfrowych w oparciu o kryteria adekwatności, jakości i oddziaływania.

Komisja dla 8-16 wyłonionych z Polski EDIH-ów przewiduje na lata 2021-2027 dofinansowanie w wysokości 50% wskazanych kosztów kwalifikowalnych (łącznie ok. 55 mln euro). Komisja podpisze z wyłonionymi EDIH-ami umowy o dofinansowanie w trzecim kwartale 2021 roku.

Wyłonione przez Komisję EDIH-y, w trzecim etapie przystąpią do konkursu krajowego, w ramach którego możliwe będzie otrzymanie grantu pokrywającego pozostałe 50% kosztów kwalifikowalnych.

Program Europejskich Hubów Innowacji Cyfrowych składa się z dwóch faz. Faza pierwsza trwa w latach 2021-2023, natomiast druga w latach 2024-2027. Budżet programu przewidziany na pierwszą fazę wynosi łącznie 47,2 mln euro (składający się w częściach równych ze środków Komisji i wkładu krajowego). Wyłonione EDIH-y będą wstępnie finansowane do końca 2023 r. Przedłużenie finansowania do 2027 r. będzie możliwe jedynie w przypadku dokonania przez Komisję pozytywnej weryfikacji prowadzonych działań.

Powrót