Aktualności

2020-12-10

Tarcza finansowa PFR 2.0

Od 15 stycznia 2021 r. Polski Fundusz Rozwoju czekał będzie na wnioski w ramach programu Tarcza Finansowa 2.0.

W ramach Tarczy Finansowej firmy z wybranych branż mogą ubiegać się o wsparcie finansowe, podobne do tego, które PFR zaproponował wiosną 2020 roku. Dodatkowym wsparciem w ramach Tarczy Finansowej 2.0 jest również umorzenie 100% subwencji uzyskanej w ramach pierwszej tarczy. 

Co bardzo istotne, w przeciwieństwie do pierwszego programu, druga tarcza jest dostępna wyłącznie dla przedsiębiorców z wybranych branż. Na dzień publikacji niniejszej informacji lista PKD wygląda następująco, choć PFR nie wyklucza jej aktualizacji:

 • 17.29.Z - Produkcja pozostałych wyrobów z papieru i tektury;
 • 18.12.Z - Pozostałe drukowanie;
 • 18.13.Z - Działalność usługowa związana z przygotowywaniem do druku;
 • 18.14.Z - Introligatorstwo i podobne usługi;
 • 49.39.Z - Pozostały transport lądowy pasażerski, gdzie indziej niesklasyfikowany;
 • 47.71.Z - Sprzedaż detaliczna odzieży prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach; 
 • 47.76.Z - Sprzedaż detaliczna kwiatów, roślin, nasion, nawozów, żywych zwierząt domowych, karmy dla zwierząt domowych prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach;
 • 47.81.Z - Sprzedaż detaliczna żywności, napojów i wyrobów tytoniowych prowadzona na straganach i targowiskach; 
 • 47.82.Z - Sprzedaż detaliczna wyrobów tekstylnych, odzieży i obuwia prowadzona na straganach i targowiskach; 
 • 47.89.Z - Sprzedaż detaliczna pozostałych wyrobów prowadzona na straganach i targowiskach; 
 • 56.21.Z - Przygotowywanie i dostarczanie żywności dla odbiorców zewnętrznych (katering);
 • 55.10.Z - Hotele i podobne obiekty zakwaterowania; 
 • 55.20.Z - Obiekty noclegowe turystyczne i miejsca krótkotrwałego zakwaterowania; 
 • 56.10.A - Restauracje i inne stałe placówki gastronomiczne; 
 • 56.10.B - Ruchome placówki gastronomiczne; 
 • 56.29.Z - Pozostała usługowa działalność gastronomiczna; 
 • 56.30.Z - Przygotowywanie i podawanie napojów; 
 • 59.14.Z - Działalność związana z projekcją filmów; 
 • 73.11.Z - Działalność agencji reklamowych;
 • 74.20.Z - Działalność fotograficzna; 
 • 77.21.Z - Wypożyczanie i dzierżawa sprzętu rekreacyjnego i sportowego; 
 • 79.11.A - Działalność agentów turystycznych; 
 • 79.12.Z - Działalność organizatorów turystyki;
 • 79.11.B - Działalność pośredników turystycznych; 
 • 79.90.A - Działalność pilotów wycieczek i przewodników turystycznych; 
 • 79.90.B - Działalność w zakresie informacji turystycznej; 
 • 79.90.C - Pozostała działalność usługowa w zakresie rezerwacji, gdzie indziej niesklasyfikowana; 
 • 82.30.Z - Działalność związana z organizacją targów, wystaw i kongresów; 
 • 85.51.Z - Pozaszkolne formy edukacji sportowej oraz zajęć sportowych i rekreacyjnych; 
 • 85.52.Z - Pozaszkolne formy edukacji artystycznej;
 • 85.59.B - Pozostałe pozaszkolne formy edukacji, gdzie indziej niesklasyfikowane;
 • 86.90.A - Działalność fizjoterapeutyczna; 
 • 86.90.D - Działalność paramedyczna; 
 • 90.01.Z - Działalność związana z wystawianiem przedstawień artystycznych- zespół muzyczny; 
 • 90.02.Z - Działalność wspomagająca wystawianie przedstawień artystycznych; 
 • 90.04.Z - Działalność obiektów kulturalnych; 
 • 91.02.Z - Działalność muzeów;
 • 93.11.Z - Działalność obiektów sportowych; 
 • 93.13.Z - Działalność obiektów służących poprawie kondycji fizycznej; 
 • 93.19.Z - Pozostała działalność związana ze sportem; 
 • 93.21.Z - Działalność wesołych miasteczek i parków rozrywki; 
 • 93.29.A - Działalność pokojów zagadek, domów strachu, miejsc do tańczenia i w zakresie innych form rozrywki lub rekreacji organizowanych w pomieszczeniach lub w innych miejscach o zamkniętej przestrzeni; 
 • 93.29.B - Pozostała działalność rozrywkowa i rekreacyjna, gdzie indziej niesklasyfikowana; 
 • 93.29.Z - Pozostała działalność rozrywkowa i rekreacyjna; 
 • 96.04.Z - Działalność usługowa związana z poprawą kondycji fizycznej; 

 

O wsparcie będą mogły ubiegać się podmioty o statusie mikro, małej i średniej firmy.

 

Mikro

Ubiegając się o subwencję będzie trzeba zweryfikować, czy dana firma jest mikroprzedsiębiorcą czy może małym/średnim przedsiębiorcą. Przypominamy, że firmą mikro jest taka, która zatrudnia od 1 do 9 pracowników, a jej obrót lub suma bilansowa za 2019 r. nie przekracza 2 mln euro. 
Warunkiem wstępnym ubiegania się o subwencję będzie spadek obrotów o co najmniej 30%, który może być liczony w okresie:

 • kwiecień – grudzień 2020 w porównaniu do takiego samego okresu w roku 2019 lub
 • październik – grudzień 2020 w porównaniu do takiego samego okresu w roku 2019.


Maksymalnie będzie można uzyskać wsparcie w wysokości 324.000 zł. Wysokość subwencji będzie zależała od liczby pracowników i spadku obrotów. Kwota wsparcia będzie iloczynem liczby osób zatrudnionych na 30 września 2020 r. oraz kwoty bazowej subwencji. Kwota bazowa będzie zależała od wysokości spadku. 

źródło: Materiały PFR dot. Tarczy Finansowej 2.0

Przykładowo: przy spadku rzędu 50% i 3 osobach zatrudnionych na dzień 30 września 2020 r., subwencja wyniesie 54.000 zł.

Środki otrzymane w ramach Tarczy Finansowej 2.0 będą bezzwrotne jeśli przedsiębiorca spełni łącznie dwa warunki:

 • będzie prowadził działalność gospodarczą na dzień 31 grudnia 2021 r. oraz
 • utrzyma poziom zatrudnienia w 2021 r. w porównaniu do 2020 r.


Trzeba będzie pamiętać o tym, że maksymalna kwota finansowania przy skorzystaniu przez przedsiębiorcę z obu tarcz finansowych (Tarcza Finansowa 1.0 i 2.0) nie może być wyższa niż 72.000 złotych na jednego pracownika. Ważne będzie więc też ustalenie, czy firma otrzymała wsparcie w ramach pierwszej tarczy PFR.

 

Małe i średnie firmy

Małe i średnie firmy to firmy, które spełniają następujące warunki:

 • zatrudniają mniej niż 249 pracowników;
 • ich obrót nie przekracza 50 milionów euro;
 • ich suma bilansowa jest mniejsza niż 43 miliony euro.

 

Warunkiem wstępnym ubiegania się przez małą/średnią firmę o subwencję będzie spadek obrotów o co najmniej 30%. Spadek może być liczony w okresie:

 • kwiecień – grudzień 2020 w porównaniu do takiego samego okresu w roku 2019 lub
 • październik – grudzień 2020 w porównaniu do takiego samego okresu w roku 2019.

 
W przypadku małych i średnich firm kwota subwencji pokryje 70% straty brutto beneficjenta za okres od listopada 2020 r. do kwietnia 2021 r. Strata brutto obliczana będzie z wyłączeniem rezerw na aktywa oraz będzie uwzględniała wsparcie otrzymane z innych źródeł. Maksymalna kwota subwencji może wynieść 3.500.000 zł. Wysokość wsparcia będzie zależała od prognozy kosztów i przychodów oraz straty brutto, ale nie może jednak przekroczyć iloczynu liczby etatów i 72 tys. zł.

Środki otrzymane w ramach Tarczy Finansowej 2.0 będą bezzwrotne jeśli przedsiębiorca spełni łącznie trzy warunki:

 • będzie prowadził działalność gospodarczą na dzień 31 grudnia 2021 r.
 • rozliczy nadwyżkę w terminie po 31 października 2021 r., przy czym nie będzie możliwości rekompensaty poniesionych kosztów przekraczających otrzymane wsparcie;
 • przedstawi rozliczenie straty netto na podstawie sprawozdań finansowych.

 

Na co można wykorzystać środki ze wsparcia?

Jeśli chodzi o zasady wykorzystania subwencji, PFR wskazuje, że:

 • środki będą mogły być wykorzystane wyłącznie na pokrycie kosztów prowadzonej działalności gospodarczej (np. wynagrodzeń pracowników);
 • z subwencji nie będzie można przedpłacać kredytów, leasingów oraz innych podobnych instrumentów;
 • będzie obowiązywał zakaz przeznaczania subwencji na płatności do właściciela oraz osób lub podmiotów powiązanych z właścicielem przedsiębiorstwa;
 • z subwencji nie będzie można finansować przejęcia innego przedsiębiorstwa lub akwizycji.

 

Podsumowanie

To najważniejsze informacje, które podał Polski Fundusz Rozwoju. Regulamin programu jest dostępny pod tym linkiem https://pfrsa.pl/dam/serwis-korporacyjny-pfr/documents/tarcza-finansowa-pfr-20/Regulamin-programu-tarcza-finansowa-pfr-20.pdf.

Informacje można znaleźć również tutaj - Materiały PFR dot. Tarczy Finansowej 2.0.

Wnioski mają być – podobnie jak w przypadku Tarczy Finansowej 1.0 – składane przez bankowość elektroniczną. Do tej pory udział w Tarczy Finansowej 2.0 zadeklarowały następujące banki: Alior Bank, Bank BPS oraz zrzeszone i współpracujące Banki Spółdzielcze, Bank Millennium, Bank Pekao S.A., Bank Pocztowy, BNP Paribas Bank Polska, BOŚ Bank, Citi Handlowy, Credit Agricole, Getin Noble Bank, Idea Bank, ING Bank Śląski, Inteligo, mBank, Nest Bank, PKO Bank Polski, Santander Bank Polska, SGB-Bank S.A. oraz Banki Spółdzielcze SGB i współpracujące Banki Spółdzielcze.


Materiał powstał przy współpracy z Kancelarią WN Legal Wątrobiński Nartowski 

Powrót