Aktualności

2020-01-27

Paragrafy w biznesie

WN Legal Kancelaria Prawna Wątrobiński Nartowski przy wsparciu Kieleckiego Parku Technologicznego rozpoczynają cykl prawniczych spotkań pn. „Paragrafy w biznesie”. To wydarzenie mające charakter otwartego spotkania dla zainteresowanej danym tematem grupy osób. Całość w konwencji dyskusji z możliwością zadawania pytań. Spotkania odbywać się będą raz na dwa miesiące. 

Udział w spotkaniach jest bezpłatny.

"Jak chronić markę firmy i czy warto rejestrować znaki towarowe?” - to tytuł pierwszego z cyklu spotkania, które odbędzie się już 20 lutego w Kieleckim Parku Technologicznym (budynek Orange Inc., sala Barcelona). Start g. 12.00. Liczba miejsc jest ograniczona (maks.10 osób), dlatego obowiązuje wcześniejsza rejestracja (do 17 lutego lub wyczerpania miejsc). Swoje dane (imię i nazwisko, adres e-mail) należy przesłać na: promocja@technopark.kielce.pl z dopiskiem "Paragrafy w biznesie".

WN Legal jest jednym z lokatorów KPT. To kancelaria prawna specjalizująca się w prawie własności intelektualnej, ochronie danych osobowych, prawie gospodarczym oraz rozwiazywaniu sporów. Na co dzień prawnicy z kancelarii doradzają także m.in. przedsiębiorcom z sektora IT, nowych technologii oraz branży reklamowej, w tym software house’om, start-upom, agencjom reklamowym i firmom zajmującym się e-commerce. Te właśnie tematy dominować będą podczas spotkań „Paragrafy w biznesie”. Zapraszamy na nie zarówno początkujących, jak i doświadczonych przedsiębiorców, a także osoby, które dopiero myślą o założeniu własnego biznesu.

Więcej w wydarzeniu na fb: https://www.facebook.com/events/815147045623548/

Udział w wydarzeniu oznacza zgodę na poniższe zapisy:

Ja niżej podpisany/a oświadczam, że :

- wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych,

- wyrażam zgodę na wykorzystanie mojego wizerunku – bez ograniczenia w zakresie czasu, miejsca lub liczby egzemplarzy bądź konieczności uiszczenia na moją rzecz jakichkolwiek dodatkowych opłat, przez Kielecki Park Technologiczny. Zgoda obejmuje wykorzystanie, utrwalanie i powielanie wykonanych zdjęć za pośrednictwem dowolnego medium w dowolnym celu zgodnym z obowiązującym prawem, włączając w to publikację w gazetach, czasopismach okresowych, czasopismach okazjonalnych, folderach, publikacjach elektronicznych, stronach internetowych, wystawach, konkursach etc. Jednocześnie zrzekam się praw związanych z kontrolą i zatwierdzaniem każdorazowego wykorzystania fotografii z moim wizerunkiem.

 Stosownie do wymogu określonego w art. 13 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. (ogólne rozporządzenie o ochronie danych - Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016), zostałem(-am) poinformowany(-a), że:

1) administratorem moich danych osobowych jest Kielecki Park Technologiczny – jednostka budżetowa Gminy Kielce z siedzibą w Kielcach: 25-663 Kielce, ul. Olszewskiego 6,

2) kontakt z Inspektorem Ochrony Danych możliwy jest pod adresem: iod@technopark.kielce.pl, tel. 41 278 72 00,

3) moje dane osobowe przetwarzane będą dla potrzeb kampanii promocyjnej realizowanej przez Kielecki Park Technologiczny,

4) podstawą prawną przetwarzania danych jest art. 6 ust. 1 lit a w/w rozporządzenia,

5) odbiorcami moich danych osobowych będą wyłącznie podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa,

6) moje dane osobowe przechowywane będą przez okres niezbędny do wypełnienia przez administratora do wykonania ciążących na administratorze obowiązków wynikających z przepisów prawa lub umownych zobowiązań,

7) posiadam prawo do żądania od administratora dostępu do danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania a także prawo do przenoszenia danych,

8) mam prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego,

9) podanie danych osobowych jest dobrowolne,

10) przekazane dane osobowe nie będą podlegać profilowaniu,

11) mam prawo cofnięcia zgody na przetwarzanie danych.

Powrót